Forslag om vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer

Udkast til nye vedtægter – Virklund Boldklub – generalforsamling 22. februar 2023 (afsæt i DGI Juras udkast til vedtægter ”for idrætsforeninger med flere idrætsaktiviteter i én samlet juridisk enhed”)

 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Virklund Boldklub og er stiftet i 1969.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

Stk. 3: Foreningens farver er hvid og sort

§ 2 Formål

Stk. 1: ”Foreningens formål er at udvikle og fremme interessen for idræt og motion hos flest mulige borgere lokalt i Virklund, og tilbyde relevante og sammenhængsskabende aktiviteter for alle aldersgrupper”

Stk. 2: Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen samt fremme medlemmernes lyst til at engagere sig som frivillige. Formålet er endvidere at tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter og være et samlingspunkt for hele Virklund. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3 Foreningens opbygning

Stk. 1: Foreningen er én samlet juridisk enhed. Den daglige ledelse varetages af hovedbestyrelsen, og generalforsamlingen har den højeste myndighed.

Stk.2: Foreningen tilbyder for nuværende følgende idrætsaktiviteter badminton, fitness, fodbold, håndbold, gymnastik, krolf, outdoor og tennis/paddel. Hver idræt ledes af en selvstændig afdelingsbestyrelse. Afdelingerne er ikke selvstændige juridiske enheder.

Stk. 3: Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte nye idrætter eller andre sammenhængsskabende aktiviteter.

§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI gennem DGI Midtjylland samt Dansk Boldspil Union, Dansk Håndboldforbund, Danmarks Gymnastik Forbund og Badminton Danmark under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer besluttes af bestyrelsen.

Stk. 3: Foreningen er medlem af Silkeborg Idrætsråd.

§ 5 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder.

Stk. 2: Der kan på samme måde optages passive medlemmer.

Stk. 3: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med taleret på generalforsamlingen.

Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et passivt medlem har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har alle øvrige medlemsrettigheder. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 8, stk. 4.

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 6: Anmodning om medlemskab behandles af de enkelte afdelinger, og medlemsskabet gælder fra afdelingen har oprettet det. Afdelingsbestyrelser kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 7: Udmeldelse sker skriftligt via foreningens medlemssystem. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

§ 6 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af de enkelte afdelinger. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere. Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

Stk. 2: De enkelte afdelinger er ansvarlige for opkrævning af kontingent ud fra bestyrelsens rammer for betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med samme majoritet som ved ændring af vedtægterne. 

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel  ved orientering til foreningens medlemmer via medlemssystem, foreningens hjemmeside og relevante sociale medier. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos hovedbestyrelsen 14 dage før generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle med interesse for Virklund Boldklub. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 16 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 16 år udøves af en forælder.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af hovedbestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til hovedbestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. Flertallet i hovedbestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.  

Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 10: Hovedbestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Hovedbestyrelsens og afdelingernes beretninger
 • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 • Aflæggelse og godkendelse af forslag til budget for det kommende år
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til hovedbestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt
 • Valg af formand (i ulige år)
 • Valg af næstformand (lige år)
 • Valg af kasserer (ulige år)
 • Valg af op til 2 fritvalgte bestyrelsesmedlemmer – 1 i lige år og 1 i ulige år

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for hovedbestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.  

§ 11 Hovedbestyrelsen

Stk. 1: Hovedbestyrelsen er foreningens daglige ledelse og tager sig af opgaver der går på tværs af aktivitetsudvalgene og sikrer sammenhængskraft og videndeling i foreningen.

Stk. 2: Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, op til 2 fritvalgte medlemmer og en repræsentant fra hver af de godkendte idrætsaktiviteter i § 3 stk. 2. Hovedbestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Ved et eller flere hovedbestyrelsesmedlemmers udtræden imellem to generalforsamlinger kan hovedbestyrelsen indkalde suppleant(er) og foretage ny konstituering. Antallet af afdelingsformænd skal altid udgøre flertallet i bestyrelsen.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de valgte medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af hovedbestyrelsens møder. 

Stk. 4: Hovedbestyrelsen indkalder til min. 4 årlige møder.

Stk. 5: Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Hovedbestyrelsen kan beslutte at igangsætte nye aktiviteter og etablere midlertidige udvalg og arbejdsgrupper.   

Stk. 6: Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år et budget for alle fælles indtægter og udgifter og beregner de nødvendige økonomiske bidrag fra afdelingerne.

§ 12 Afdelingsbestyrelser

Stk. 1: Afdelingsbestyrelserne består af 3-7 medlemmer

Stk. 2: Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig selv. Ændringer i afdelingsbestyrelsernes sammensætning eller organisering skal meddeles til bestyrelsen.

Stk. 3: En afdelingsbestyrelse varetager de opgaver, som vedrører den pågældende idrætsaktivitet.

Stk. 4: Afdelingsbestyrelserne udarbejder selvstændige budgetter, som præsenteres på et møde i hovedbestyrelsen.

§ 13 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Hovedbestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt balance. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 4: Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 14 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden. I alle sager, der angår køb, salg, arealleje eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand og kasserer i forening.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele en afdelingsbestyrelse eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.   

§ 15 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

Stk. 3: Vedtægtsændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune

 

§ 16 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Formuen skal anvendes til idrætslige formål i Silkeborg Kommune. Ingen medlemmer kan få andel i formuen. 

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.